Levering & verzending

De goederen reizen steeds op risico van de koper en de verzending- en leveringskosten zijn ten laste van de koper.
De goederen worden verondersteld in ontvangst genomen en aanvaard te zijn in onze kantoren, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding.

De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering van de goederen dit niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud.

De koper is verplicht onmiddellijk na ontvangst van de goederen de aantallen en kwaliteit te controleren.

Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen gelden als richtlijn en zonder enige waarborg.  De overschrijding ervan kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van overeenkomst of tot het intrekken van de bestelling jegens Design Expo Systems BV. De leveringstermijnen worden verlengd zonder enig recht van schadevergoeding in alle gevallen van overmacht.

Indien de bestelling door de koper niet wordt afgehaald binnen de overeengekomen termijn, zal de koper toch gehouden zijn tot betaling van het overeengekomen bedrag van de bestelling, onverminderd het recht voor de leverancier bijkomend een schadeloosstelling te eisen, dit alles benevens het recht op het conventioneel schadebeding, zoals bepaald in art 6.