Garantie

Wanneer de koper de door ons geleverde goederen of diensten als ondeugdelijk beschouwt hetzij wegens niet-conformiteit aan de bestelling hetzij wegens gebreken in de kwaliteit dient daarvoor bij ons klacht ingediend worden binnen de 3 dagen na de inontvangstneming van de goederen. Deze klacht dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven waarin op gedetailleerde wijze (met foto’s…) moet aangegeven worden waarom wordt geprotesteerd. Elke ander vorm van klacht (o.m. terugzending van faktuur, telefonische klachten, weigering van de levering enz…) hebben niet de minste waarde. Partijen verklaren er zich mee akkoord dat er geen gevolg kan gegeven worden aan om het even welke klacht die na de termijn van 4 dagen wordt ingediend. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
Design Expo Systems BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij het duidelijk is dat Design Expo Systems BV deze gebreken kende. Eventueel ‘bewezen aansprakelijkheid’ van Design Expo Systems BV zal enkel beperkt blijven tot ofwel terugbetaling van de door de koper betaalde prijs, ofwel door de vervanging van de koopwaar of geleverde goederen of diensten naargelang Design Expo Systems BV dit goed oordeelt, met uitsluiting van alle schadeloosstellingen en terugbetalingen van om het even welke kosten of vergoedingen.